alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
sestanka sveta Društva ALUMNI FS,
dne 19. 04. 2012 v kabinetu A-407 na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Na sestanku sveta Društva ALUMNI FS (DAFS) sta bila prisotna predsednik Društva ALUMNI FS, red. prof. dr. Andrej Polajnar, in tajnik društva izr. prof. dr. Karl Gotlih.
 
Sestanek sveta je vodil predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar.
 
Dnevni red:
 1. Pregled zapisnikov ustanovnega, drugega in tretjega sestanka Društva ALUMNI FS
 2. Mesečna neobvezna srečanja članov Društva ALUMNI FS
 3. Članarina DAFS za leto 2012
 4. Realizacija projekta DROPBOX
 5. Realizacija sistema strokovne samopromocije za študente in diplomante FS
 6. Anketa o življenju in delu inženirjev strojništva v RS
 7. Priprava za občni zbor članov Društva ALUMNI FS
 8. Načrt dela v naslednjem polletnem obdobju
 9. Razno
Ad. 1
 
Po pregledu zapisnikov in sklepov ustanovnega (15.09.2010), drugega (26.05.2011) in tretjega srečanja (25.11.2011) Društva ALUMNI FS in razpravi sta prisotna sprejela:
 
1. Sklep: Prisotni člani sveta Društva ALUMNI FS potrjujejo zapisnike ustanovnega srečanja z dne 15. 09. 2010, drugega srečanja z dne 26. 05. 2011 in tretjega srečanja z dne 25. 11. 2011. Vsi sprejeti sklepi na teh srečanjih so realizirani ali v realizaciji.
 
Ad. 2
 
Neobvezna srečanja DAFS so bila 29.12.2011, 26.01.2012, 23.02.2012 v Gledališkii kavarni na Slomškovem trgu, 29.03.2012, 26.04.2012 pa v hotelu City na ulici Kneza Koclja.

Na vseh srečanjih so se v povprečju srečali štirje člani DAFS. Na teh srečanjih smo govorili o različnih možnih aktivnostih kot npr. izbor primernih predavateljev za zbore DAFS, predloge za nadomestnega podpredsednika DAFS, zamisli za možno premagovanje gospodarske krize v RS preko DAFS, pobude za možno odpravo razvojnega krča Slovenije, zamisli za boljše povezovanje članov in njihovo vplivanje na ustvarjanje boljšega statusa in položaja strojnega inženirja v slovenskem in mednarodnem prostoru.
 
Ad. 3
 
Višino članarine DAFS za leto 2012 predlagamo najmanj 10 EUR-ov.
 
Ad. 4
 
Projekt DROPBOX je realiziran, vendar je kljub dvakratnemu vabilu aktivnih članov k prijavi dejanska aktivnost zamrla. Trenutno je v sistem DROPBOX prijavljenih 24 aktivnih članov Društva ALUMNI FS.
 
Ad. 5
 
Sistem strokovne samopromocije za študente in diplomante FS bo aktiviran v zadnjem tednu meseca maja 2012. Sistem bo dostopen aktivnim članom Društva ALUMNI FS in predstavljen na četrtem sestanku DAFS in izrednem občnem zboru 31. maja 2012.
 
Ad. 6
 
V pripravi je internetna anketa, ki ima osnovo v anketi CNISF (Inženirske zveze Francije) - Priloga.
 
Ad. 7
 
Izredni Občni zbor Društva ALUMNI FS bo 31. maja 2012 na FS. Dnevni red Izrednega občnega zbora je:
 1. Pregled in potrditev zapisnikov predhodnih srečanj in neobveznih srečanj DAFS
 2. Poročilo o delu DAFS v 2011:
  1. zaključni račun,
  2. opravljeno delo na sistemu strokovne samopromocije za študente in diplomante FS
  3. poročilo o delu sveta DAFS
 3. Volitve podpredsednika DAFS
 4. Predavanje gospoda direktorja KETER GRUP Mirana Hrženjaka in mag. Aleša Zvera BIOPLINARNA V VSAKO SLOVENSKO VAS
 5. Razno
 6. Pobude
  1. Srečanje z vodilnimi delavci pomembnejših uspešnih podjetij v Sloveniji s predstavitvijo njihovih poslovnih strategij in uspehov,
 
Ad. 8
 
Načrt dela v drugem polletju 2012 obsega:
 • srečanje z vodilnimi delavci pomembnejših uspešnih podjetij v Sloveniji s predstavitvijo njihovih poslovnih strategij in uspehov
 • aktivnosti za promocijo DAFS
 • aktivnosti za pridobivanje novih članov DAFS
 • sodelovanje s Kariernim centrom UM
  
Ad. 9
 
Člani Sveta DAFS so razpravljali o možnostih razširitve aktivnosti na občnem zboru DAFS 31. maja 2012.
 
PRILOGA:
 
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik Društva ALUMNI FS
red. prof. dr. Andrej Polajnar