alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
2. sestanka Društva ALUMNI FS,
26. maja 2011 ob 18.00 uri v E-104 na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Na sestanku društva ALUMNI FS je bilo prisotnih 21 (enaindvajset) diplomantov Fakultete za strojništvo. Seznam prisotnih je priložen originalu zapisnika.
 
Sestanek je vodil predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar. Za zapisnik je bil zadolžen izr. prof. dr. Karl Gotlih, za overovatelja zapisnika pa gospod Ivan Podobnik in gospa Marjana Stiplovšek.
 
Dnevni red:
  1. Pregled in potrditev zapisnika 1. sestanka ALUMNI FS - ustanovnega zbora društva ALUMNI FS
  2. Plačilo članarine za leto 2011
  3. Inteligentne komponente iz kompozitnih materialov - COMFLOOR sistem talnega ogrevanja za železniška vozila (dr. Igor Šauperl)
  4. Ekskluzivno iz puščave – s kolesom po Omanu (mag. Simon Eržen, avanturistični kolesar)
  5. Razno – pobude
Ad. 1
 
Po pregledu zapisnika in sklepov ustanovnega zbora Društva ALUMNI FS z dne 15.09.2010 in razpravi so prisotni sprejeli:
 
1. Sklep: Prisotni člani Društva ALUMNI FS potrjujejo zapisnik ustanovnega srečanja z dne 15.09.2010.
 
Ad. 2
 
Tajnik Društva ALUMNI FS je poročal o številu članov, ki so plačali članarino. Od minimalno 10€ pa do 50€ je na dan 26.05.2011 članarino poravnalo 55 članov. Po razpravi so člani društva sprejeli:
 
2. Sklep: Zadolži se IO Društva ALUMNI FS, da pregleda seznam članov in tistim, ki članarine za leto 2011 še niso poravnali, ponovno pošlje plačilni nalog za plačilo članarine, skladno s 8. sklepom ustanovnega zbora z dne 15.09.2011.
 
3. Sklep: Da bi lahko plačali članarino tudi tisti, ki zaradi najrazličnejših vzrokov plačilnega naloga niso dobili, se objavi na domači strani društva ALUMNI FS (http://alumni.fs.uni-mb.si/) vzorec plačilnega naloga za plačilo članarine.
 
Ad. 3
 
Skladno z usmeritvami 9. sklepa ustanovnega zbora društva ALUMNI FS s 15.09.2010 sta bili organizirani dve predavanji.
 
Član društva ALUMNI FS dr. Igor Šauperl je izvedel predavanje na temo:
 
»Inteligentne komponente iz kompozitnih materialov - COMFLOOR sistem talnega ogrevanja za železniška vozila«.
 
Predavanje je bilo odlično pripravljeno in je na koncu sprožilo zanimivo strokovno razpravo. Povzetek predavanje je podan v prilogi 1 zapisnika.
 
Ad. 4
 
Član društva ALUMNI FS mag. Simon Eržen pa je pripravil zanimivo potopisno predavanje z naslovom:
 
»Ekskluzivno iz puščave – s kolesom po Omanu«.
 
Tudi temu predavanju je sledila živa razprava in sproščen razgovor s predavateljem. Povzetek predavanje je podan v prilogi 2 zapisnika.
 
Ad. 5
 
Tajnik društva ALUMNI FS je podal predlog postavitve in organizacije sistema strokovne samopromocije za študente in diplomante FS. Sistem bo temeljil na internetni aplikaciji, ki bo dostopna samo članom društva ALUMNI FS. Sistem bo internetno orodje, ki bo omogočalo samopromocijo študentov FS in iskanje bodočih sodelavcev za podjetja, kjer so zaposleni aktivni člani društva ALUMNI FS. Osnovna zamisel sistema je podana v prilogi 3 in bo razvita in vpeljana v letu 2011.
 
Ena od pomembnih dejavnosti društva ALUMNI FS je mreženje članov. V ta namen bomo implementirali internetno orodje »Dropbox«, ki omogoča izredno enostavno a efektno povezovanje aktivnih članov društva ALUMNI FS preko internetnega strežnika. Tudi ta sistem bomo vsaj v osnovnih funkcijah poizkusno aktivirali v letu 2011 in bo po fazi zagona na voljo vsem aktivnim članom ALUMNI FS.
 
Član društva ALUMNI FS dr. Igor Šauperl je predlagal, da bi poiskali primeren gostinski lokal in definirali dan v mesecu in uro, ko bi se tam lahko srečevali člani društva ALUMNI FS.
 
Član društva ALUMNI FS dr. Bojan Vohar je predlagal, da bi se naj dejavnost društva razširila še na športne aktivnosti članov in organizacijo skupnih športnih in rekreativnih aktivnosti.
 
Sestanek je bil zaključen ob 21:30.
 
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik Društva ALUMNI FS
red. prof. dr. Andrej Polajnar
Overovateljica zapisnika:
gospa Marjana Stiplovšek
Overovatelj zapisnika:
gospod Ivan Podobnik