alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS

 

Zapisnik

Ustanovnega zbora Društva ALUMNI FS,

z dne 15. 09. 2010,

v predavalnici E–104, Smetanova 17, 2000 Maribor.

 

Na ustanovnem zboru Društva ALUMNI FS je bilo prisotnih 16 (šestnajst) diplomantov Fakultete za strojništvo.

 

Ustanovni zbor je vodil predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar. Ustanovni zbor je za zapisnikarja izvolil izr. prof. dr. Karla Gotliha, za overovatelja zapisnika pa gospo Karmen Kostanjšek in gospoda Andreja Arnugo.

 

Pred začetkom zbora je navzoče nagovoril dekan Fakultete za strojništvo, red.  prof. dr. Niko Samec in zboru zaželel uspešno delo.

 

Dnevni red:

1.    Pregled zapisnika ustanovnega sestanka

2.    Obravnava in sprejem statuta Društva ALUMNI FS

3.    Ustanovitev organov v skladu s statutom

4.    Določitev višine članarine

5.    Feani v SLO – pomen za slovenske inženirje (zasl. prof. dr. Valter Doleček)

6.    Aktualno stanje v Feaniju (prof. dr. Karl Gotlih)

7.    Načrt dela v naslednjem polletnem obdobju

8.    Razno

 

Ad. 1

 

Po pregledu zapisnika in sklepov ustanovnega srečanja Društva ALUMNI FS z dne 22.10.2009 in razpravi so prisotni sprejeli:

 

1.    Sklep: Prisotni člani Društva ALUMNI FS potrjujejo zapisnik ustanovnega srečanja z dne 22.10 2009.

 

Ad. 2

 

Člani Društva ALUMNI FS so dobili predlog statuta Društva ALUMNI FS z vabilom na ustanovni zbor. Po razpravi so prisotni sprejeli:

 

2.    Sklep: Dopolni se 9. alineja 5. člena statuta Društva ALUMNI FS, ki se sedaj glasi: »Promocija strojne stroke in strojne znanosti, tekstilne, mehatronske stroke in znanosti ter stroke in znanosti gospodarskega inženirstva in tehničnega varstva okolja v širši strokovni in splošni javnosti društva.«

 

3.    Sklep: Ustanovni zbor potrjuje ustanovitev Društva ALUMNI FS – Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru.

 

4.    Sklep: Ustanovni zbor potrjuje statut Društva ALUMNI FS.

 

Ad. 3

 

Glede na določila statuta Društva ALUMNI FS je ustanovni zbor sprejel:

 

5.    Sklep: Ustanovni zbor Društva ALUMNI FS potrjuje za predsednika društva red. prof. dr. Andreja Polajnarja.

 

6.    Sklep: Ustanovni zbor Društva ALUMNI FS potrjuje za podpredsednika društva gospoda Silva Šmarčana, univ. dipl. inž. str.

 

7.    Sklep: Ustanovni zbor Društva ALUMNI FS potrjuje za tajnika društva izr. prof. dr. Karla Gotliha.

 

Ad. 4

 

Ustanovni zbor Društva ALUMNI FS je razpravljal o višini letne članarine. Po razpravi so člani društva sprejeli:

 

8.    Sklep: Višina letne članarine Društva ALUMNI FS je  najmanj 10€.

 

Ad. 5

 

Zaslužni prof. dr. Valter Doleček je prisotne seznanil o mednarodni inženirski zvezi FEANI in pomenu te zveze za slovenske inženirje.

 

Ad. 6

 

Izr. prof. dr. Karl Gotlih se je navezal na predavanje svojega predhodnika in podal poročilo o delovanju NC SI FEANI in prihodnjih nalogah.

 

Ad. 7

 

Predsednik Društva ALUMNI FS red. prof. dr. Andrej Polajnar je poročal o načrtu dela društva za naslednje polletno obdobje. Delovni načrt obsega:

·        srečanje članov (Občni zbor Društva ALUMNI FS),

·        izvedbo predavanja s predavateljem iz gospodarstva,

·        izvedbo predavanja s predavateljem iz znanosti,

·        na družabnem področju sodelovanje in udeležbo na tradicionalnem že 34. strojniškem plesu v letu 2011,

·        oživitev mreže članov Društva ALUMNI FS s stalnim komuniciranjem med člani, vodstvom Društva ALUMNI FS in Fakulteto za strojništvo, Univerze v Mariboru,

·        izpeljava vseh zakonskih aktivnosti potrebnih za registracijo Društva ALUMNI FS v skladu z Zakonom o društvih,

·        ob podelitvah diplom na FS, diplomantom posredujemo vabilo za včlanitev v Društvo ALUMNI FS.

 

Po razpravi o načrtu dela Društva ALUMNI FS so prisotni na ustanovnem zboru sprejeli:

 

9.    Sklep: Sprejme se predlagani načrt dela Društva ALUMNI FS za naslednje polletno obdobje.

 

Ad. 8

 

V razpravi, ki se je razvila pod točko razno so člani društva predstavili svoja videnja o organizaciji, delovanju in financiranju društva. Pobude, ki bi jih bilo smiselno z razvojem društva sčasoma oživiti so:

 

·        možnost plačila članarine za več let naprej,

·        vzpostavitev sistema članstva od člana začetnika pa do člana senatorja (seniorja) in s tem povezanimi statusnimi ugodnostmi posameznega člana,

·        po izvedenih vseh aktivnostih za registracijo priti na seznam NVO (nevladnih organizacij), za katere se lahko prispeva 0,5% dohodnine,

·        omogočiti članom pridobiti elektronske naslove na domeni ALUMNI_FS,

·        izdaja vizitk za člane z znakom ALUMNI FS,

·        popularizacija Društva ALUMNI FS.

 

Tajnik društva je predlagal, da bi se članarina začela pobirati s koledarskim letom 2011, kar bi znatno olajšalo vse aktivnosti pri registraciji, odpiranju TRR na banki in pripravi finančnih izkazov za AIPES za leto 2010. Prisotni na Zboru so sprejeli:

 

10. Sklep: Računi za plačilo članarine bodo poslani članom Društva ALUMNI FS v januarju 2011 za koledarsko leto 2011.

 

Zapisal:

izr. prof. dr. Karl Gotlih

Predsednik Društva ALIMNI FS

red. prof. dr. Andrej Polajnar

 

Overovatelj zapisnika:

gospa Karmen Kostanjšek

Overovatelj zapisnika:

gospod Andrej Arnuga