alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
(v ustanavljanju)
 

Zapisnik

ustanovnega srečanja ALUMNI FS,
z dne 22. 10. 2009, v predavalnici E–104, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Na ustanovnem srečanju ALUMNI FS je bilo prisotnih 91 diplomantov Fakultete za strojništvo, ki so navedeni v priloženi listi prisotnosti, ter iniciativni odbor:
 
·         izr. prof. dr. Niko Samec (dekan)
·         red. prof. dr. Andrej Polajnar
·         red. prof. dr. Zoran Ren (pobudnik).
 
Ustanovni zbor članov je pričel pobudnik ustanovitve ALUMNI FS, red. prof. dr. Zoran Ren, z uvodnimi besedami ter predlagal naslednji dnevni red:
 
1.     Nagovor dekana FS UM, prof. dr. Niko Samec
2.     Kratek pregled zgodovine delovanja FS
3.     FS danes
4.     Predlog za ustanovitev ALUMNI FS
5.     Ustanovitev ALUMNI FS
6.     Izvolitev vodstva ALUMNI FS
7.     Razno.
 
1. SKLEP: Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red.
 
Ad/1
 
Dekan FS UM, prof. dr. Niko Samec je v kratkem nagovoru pozdravil udeležence ustanovnega zbora ALUMNI FS.
 
Ad/2
 
Red. prof. dr. Andrej Polajnar je podal kratek pregled zgodovine delovanja FS UM.
 
Ad/3
 
Red. prof. dr. Zoran Ren je podal pregled stanja FS danes.
 
Ad/4
 
Pobudnik ustanovitve ALUMNI FS, red. prof. dr. Zoran Ren, je podal razloge, vlogo in namen ustanovitve ALUMNI FS ter orisal predvideni način delovanja. Nato je podal predloge za izvolitev organov ustanovnega odbora in jih dal na glasovanje:
 
·         predsednik ustanovnega odbora:  red. prof. dr. Zoran Ren
·         podpredsednik ustanovnega odbora: Stanislav Brunčič, univ. dipl. inž. str.
·         tajnik ustanovnega odbora: Darja Novak
 
2. SKLEP:    Soglasno je bil potrjen Ustanovni odbor ALUMNI FS v sestavi:
·             predsednik ustanovnega odbora:  red. prof. dr. Zoran Ren
·             podpredsednik ustanovnega odbora: Stanislav Brunčič, univ. dipl. inž. str.
·             tajnik ustanovnega odbora: Darja Novak.
 
Ad/5
 
Predsednik ustanovnega odbora, red. prof. dr. Zoran Ren, je prisotnim podal na glasovanje predlog sklepa o ustanovitvi ALUMNI FS.
 
Soglasno je bil sprejet
 
3. SKLEP:    Ustanovi se ALUMNI FS, ki bo združeval diplomante študijskih programov Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru z namenom formalnega sodelovanja na strokovni in družabni ravni.
 
Ad/6
 
Predsednik ustanovnega odbora red. prof. dr. Zoran Ren je s kratko utemeljitvijo podal naslednje predloge za člane vodstva kluba: 
 
·         predsednik ALUMNI FS: red. prof. dr. Andrej Polajnar
·         podpredsednik ALUMNI FS: Silvo Šmarčan, univ.dipl. inž. str.
·         tajnik ALUMNI FS: izr. prof. dr. Karl Gotlih
 
Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi
 
4. SKLEP:    Ustanovni zbor članov potrjuje za predsednika ALUMNI FS red. prof. dr. Andreja Polajnarja.       
 
5. SKLEP:    Ustanovni zbor članov potrjuje za podpredsednika ALUMNI FS g. Silva Šmarčana, univ.dipl. inž. str.  
 
6. SKLEP:    Ustanovni zbor članov potrjuje za tajnika ALUMNI FS izr. prof. dr. Karla Gotliha.  
 
Ad/7
 
Predsednik ustanovnega odbora je predstavil plan začetnih aktivnosti delovanja ALUMNI FS in pozval prisotne za morebitne predloge in dopolnitve.
 
Začetne aktivnosti bi bile naslednje:
 
·         izdelava spletnih strani ALUMNI FS,
·         informiranje in pridobivanje dodatnih članov ALUMNI FS,
·         organizacija srečanj ALUMNI FS (ekskurzije in družabna srečanja),
·         pridobivanje sponzorjev.
 
Predsednik ustanovnega odbora se je nato zahvalil za prisotnost in zaključil ustanovno srečanje ALUMNI FS.
 
Ustanovno srečanje ALUMNI FS se je končalo ob 17:10 uri.
 
Zapisala:                                                                      Predsednik ustanovnega odbora:
Tajnica ustanovnega zbora ALUMNI FS:                          Red. prof. dr. Zoran Ren
Darja Novak                                                               
 
Predsednik ALUMNI FS:
Red. prof. dr. Andrej Polajnar