alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
3. sestanka Društva ALUMNI FS,
25. novembra 2011 ob 18.00 uri v E-104 na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Na sestanku društva ALUMNI FS je bilo prisotnih 13 (trinajst) diplomantov Fakultete za strojništvo med njimi tudi spec. Jože Smole, univ. dipl. inž. tekst., generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije. Seznam prisotnih je priložen originalu zapisnika.
 
Sestanek je vodil predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar. Za zapisnik je bil zadolžen izr. prof. dr. Karl Gotlih, za overovatelja zapisnika pa gospod Marko Pišek in gospod Janez Godnov.
 
Dnevni red:
  1. Pregled in potrditev zapisnika 2. sestanka ALUMNI FS z dne 26.05.2011
  2. Socialni dialog našega gospodarstva v luči dogajanja v SLO (spec. Jože Smole)
  3. Predlog lokacije in termina za mesečna srečanja članov društva ALUMNI FS (predlog vsak zadnji četrtek v mesecu v Gledališki kavarni pri SNG Maribor ob 18.00; 1. srečanje 29.12.2011)
  4. Razno, pobude
Ad. 1
 

Na sestanku se je razvila razprava o točki 5. zapisnika 2. sestanka Društva ALUMNI FS z dne 26.05.2011. Razprava je tekla predvsem o postavitvi sistema strokovne samopromocije za študente in diplomante FS, ki je v zaključni fazi razvoja in implementacije in bo predvidoma končana še v tem letu.

Tajnik Društva ALUMNI FS je predstavil sistem DROPBOX, ki je pripravljen  za implementacijo in bo posredovan aktivnemu članstvu v začetku decembra 2011.

Po pregledu zapisnika in sklepov sestanka Društva ALUMNI FS z dne 26.05.2011 in razpravi so prisotni sprejeli:
 
1. Sklep: Prisotni člani Društva ALUMNI FS potrjujejo zapisnik sestanka z dne 26.05.2011.
 
Ad. 2
 

Socialni dialog našega gospodarstva v luči dogajanja v SLO (spec. Jože Smole)

Član Društva ALUMNI FS spec. Jože Smole je izredno zanimivo predstavil temo »Socialni dialog našega gospodarstva v luči dogajanj v SLO« (predstavitev je v prilogi 1 zapisnika).

Po predavanju se je o aktualnih družbenih temah sedanjosti v Sloveniji razvila živahna in široka razprava, ki je bila osredotočena na vprašanje možnega vpliva Društva ALUMNI FS na aktualne dogodke v šolstvu in gospodarstvu v SLO. Po razpravi smo člani sprejeli:
 
2. Sklep: Člani Društva ALUMNI FS zaznavamo potrebo po aktiviranju tehnične inteligence v SLO pri reševanju perečih družbenih in gospodarskih problemov. Dejstvo velja še posebej ob napovedi novega predsednika SIZ (Slovenska inženirska zveza) prof. dr. Janvita Goloba, državnega svetnika, da bo po formiranju Državnega zbora in vlade sklical sestanek vseh poslancev - inženirjev - z vodstvom SIZ, kjer bi poslance – inženirje -  spomnili na njihove strokovne korenine in namen njihovega delovanja v DZ.
 
Ad. 3
 
Predlog lokacije in termina za mesečna srečanja članov Društva ALUMNI FS. Prisotni člani Društva ALUMNI FS smo sprejeli:
 
3. Sklep: Srečanja članov Društva ALUMNI FS bodo vsak zadnji četrtek v mesecu v Gledališki kavarni pri SNG Maribor ob 18.00. Prvo srečanje bo 29.12.2011 ob 18.00.
 
Ad. 4
 

Pobuda prodekana prof. dr. Rena o pripravi in izvedbi ankete med člani Društva ALUMNI FS o njihovem družbenem in socialnem položaju z namenom ugotoviti dejanske pogoje za življenje in delo inženirjev v Sloveniji je sprožila živahno razpravo.

Prof. dr. Ren skupaj z vodstvom Društva ALUMNI FS pripravi potreben anketni list, ki ga bomo posredovali vsem članom Društva ALUMNI FS v začetku leta 2012.
 
Sestanek je bil zaključen ob 20:15.
 
Zapisal::
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik Društva ALUMNI FS
red. prof. dr. Andrej Polajnar
Overovateljica zapisnika:
gospod Janez Godnov
Overovatelj zapisnika:
gospod Marko Pišek