alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
sestanka sveta Društva ALUMNI FS,
dne 08. 01. 2014 v kabinetu A-407 na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Na sestanku sveta Društva ALUMNI FS (DAFS) so bili prisotni predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar in tajnik društva izr. prof. dr. Karl Gotlih.
 
Sestanek sveta je vodil predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar.
 
Dnevni red:
  1. Prošnja dekanice FNM red. prof. dr. Nataše Vaupotič za donacijo sredstev za udeležbo študenta Nika Tratnika na mednarodni znanstveni konferenci
  2. Razno
Ad. 1
 
Red. prof. dr. Nataša Vaupotič, dekanica Fakultete za naravoslovje in matematiko, Univerze v Mariboru, je DAFS poslala prošnjo za donacijo sredstev za njihovega vrhunskega študenta Nika Travnika. Niko Travnik je najboljši študent na FNM nasploh in bi rad o svojem delu poročal na 48th Spring Topology and Dynamics Conference v ZDA in zato potrebuje sredstva za potovanje, kotizacijo in bivanje.
 
Društvo ALUMNI FS v skrbi za bodoči vrhunski kader na Univerzi v Mariboru in še posebej na Fakulteti za strojništvo podpira mlade znanstvenike, ki bi lahko v perspektivi razvoja naše fakultete bistveno pripomogli k dvigu kakovosti ustanove. Vrhunsko raziskovalno delo Nika Travnika na področju topologije bo zagotovo našlo aplikacije na področjih, ki se razvijajo na Fakulteti za strojništvo.
 
Glede na navedeno so člani sveta DAFS sprejeli:
 
1. sklep: DAFS donira FNM 300€ za udeležbo Nika Travnika na 48th Spring Topology and Dynamics Conference v ZDA.
 
2. sklep: Vodstvo DAFS se bo dogovorilo z Nikom Travnikom za eno pomladansko predavanje na temo, ki jo bo predstavil v ZDA.
 
Ad. 2
 
Razno

Ni bilo razprave.
 
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik Društva ALUMNI FS
red. prof. dr. Andrej Polajnar