alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
korespondenčnega sestanka sveta Društva ALUMNI FS
dne 10. 04. 2018.
 
Na korespondenčnem sestanku sveta Društva ALUMNI FS (DAFS) so sodelovali predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar, podpredsednik DAFS, gospod Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str. in tajnik društva izr. prof. dr. Karl Gotlih.
 
Dnevni red:
  1. Termin rednega Občnega zbora DAFS v letu 2018
  2. Dnevni red Občnega zbora DAFS v letu 2018
  3. Razno
Ad. 1
 
Svet DAFS je po predlogih članov določil termin rednega Občnega zbora DAFS v letu 2018:
 
1. sklep: Svet DAFS potrjuje termin rednega Občnega zbora DAFS 19. aprila 2018 ob 17.00 v predavalnici inž. Ivana Munde na Fakulteti za strojništvo.
 
Ad. 2
 
Svet Društva ALUMNI FS je določil dnevni red Občnega zbora:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdravi
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Pregled in potrditev zapisnikov predhodnih srečanj in neobveznih srečanj DAFS
4. Poročilo o delu DAFS v 2017:
a. finančno poročilo – bilanca 2017,
b. vsebinsko poročilo o delovanju DAFS v letu 2017
5. Razprava o poročilih in sprejetje poročil
6. Poročilo študentov z ekskurzije EUROTOUR 2018
7. Načrt dela DAFS za naslednje obdobje
8. Razno
9. Pobude in predlogi članov Društva ALUMNI FS
 
2. sklep: Svet DAFS potrjuje predlagani dnevni red Občnega zbora DAFS 19. aprila 2018.
 
Ad. 3
 
Podpredsednik DAFS gospod Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str. je predlagal, da bi na Občnem zboru pridobili mnenja članov o mogočih temah za neformalna in priložnostna izobraževanja, ki jih DAFS svojim članom in študentom ponuja. Člani Sveta DAFS smo sprejeli:
 
3. sklep: Z vabilom na Občni zbor DAFS se člani in študenti pozovejo k podajanju predlogov za dogodke, ki jih nato organizira DASF v okviru mesečnih srečanj. Ista pobuda bo izpostavljena tudi na Občnem zboru v 9. točki dnevnega reda.

 
Svet Društva ALUMNI FS:
Predsednik: prof. dr. Andrej Polajnar
Podpredsednik: Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str.
Tajnik: prof. dr. Karl Gotlih