alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
sestanka sveta Društva ALUMNI FS
dne 29. 03. 2017 v
predavalnici inž. Ivana Munde, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Na sestanku sveta Društva ALUMNI FS (DAFS) so bili prisotni predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar, član sveta Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str. in tajnik društva izr. prof. dr. Karl Gotlih.
 
Sestanek sveta je vodil predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar.
 
Dnevni red:
 1. Razpis volilnega občnega zbora Društva ALUMNI FS
 2. Dnevni red volilnega občnega zbora Društva ALUMNI FS
 3. Kandidati za člane sveta
 4. Razno
Ad. 1
 
Red. prof. dr. Andrej Polajnar je prisotne seznanil, da mora biti letos 2017 volilni občni zbor Društva ALUMNI FS. Po razpravi so prisotni člani sveta sprejeli:
 
1. sklep: Razpiše se Volilni občni zbor Društva ALUMNI FS v sredo 19. aprila 2017 v predavalnici inž. Ivana Munde ob 17.00.
 
Ad. 2
 
Glede na to, da je letošnji občni zbor DAFS volilni, so prisotni člani sveta sprejeli
 
2. sklep: Dnevni red Volilnega občnega zbora DAFS bo:
 1. Predavanje iz cikla predstavitev uspešnega podjetja, ki je prejelo nagrado za najboljše podravsko podjetje 2015 - Primat Maribor
 2. Otvoritev občnega zbora in pozdrav
 3. Izvolitev organov občnega zbora
 4. Vsebinsko poročilo predsednika Društva ALUMNI FS
 5. Finančno poročilo o delovanju društva za leto 2016
 6. Razprava o poročilih in sprejetje poročil
 7. Razrešnica dosedanjim organom Društva ALUMNI FS
 8. Predlogi in volitve novega sveta in predsednika DAFS
 9. Načrt dela DAFS za naslednje obdobje
 10. Pobude in predlogi članov Društva ALUMNI FS, članarina za leto 2017
 
Ad. 3
 
Ker bodo na občnem zboru razrešeni vsi organi Društva ALUMNI FS, svet predlaga za nove člane novega sveta, ki bo izvoljen na občnem zboru red. prof. dr. Andreja Polajnarja, gospoda Aleksandra Hercoga, univ. dipl. inž. str. in izr. prof. dr. Karl Gotliha. Kandidature za člane sveta DAFS so možne vse do volitev na občnem zboru 19. aprila 2017.
 
Ad. 4
 
Razno

Ni bilo razprave.
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik Društva ALUMNI FS
red. prof. dr. Andrej Polajnar