alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
6. sestanka Društva ALUMNI FS (DAFS) - redni občni zbor,
10. aprila 2014 ob 17.30 uri v predavalnici inž. Ivana Munde na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Zbor je odprl predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar. Za zapisnik je bil zadolžen izr. prof. dr. Karl Gotlih.
 
Dnevni red:
Predavanje študenta Fakultete z naravoslovje in matematiko Nika Tratnika:
O metričnih prostorih v vsakdanjem življenju in inženirstvu
Na predavanju bomo definirali metrične prostore – to so množice, opremljene z razdaljo. Podali bomo nekaj primerov, ki kažejo, da lahko potreba po vpeljavi takšnih prostorov izhaja tudi iz vsakdanjega življenja. Na koncu bomo definirali pojem kontinuuma in pokazali primer uporabe v mehaniki tekočin.
Poročilo in razprava z okrogle mize na temo:
Uvajanje mladih inženirjev po študiju v realno delovno okolje
 1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora
 3. Poročilo predsednika Društva ALUMNI FS
 4. Finančno poročilo – bilanca 2013
 5. Razprava po poročilih in sprejetje poročil
 6. Načrt dela DAFS za naslednje obdobje
 7. Pobude in predlogi članov Društva ALUMNI FS
Ad. 1

V uvodu je predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar odprl občni zbor, pozdravil prisotne in dal na glasovanje dnevni red rednega občnega zbora DAFS. Prisotni so po krajši razpravi sprejeli:

1. sklep: Dnevni red rednega občnega zbora je brez dopolnitev in sprememb sprejet.
 
Ad. 2

Predsednik DAFS je podal predloge za organe občnega zbora. Izmed navzočih članov so bili v organe občnega zbora predlagani mag. Franc Jakopič kot predsednik, red. prof. dr. Miran Brezočnik kot namestnik predsednika in mag. Sabina Gmajner kot članica predsedstva. V verifikacijsko komisijo so bili predlagani ga. Karmen Kostanjšek in ga. Marjana Stiplovšek. Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana red. prof. dr. Zoran Ren in g. Drago Kalan. Vsi kandidati za organe občnega zbora se s kandidaturami strinjajo. Prisotni člani občnega zbora so sprejeli:

2. sklep: Potrdijo se organi občnega zbora DAFS in sicer:

mag. Franc Jakopič kot predsednik,
red. prof. dr. Miran Brezočnik kot namestnik predsednika,
mag. Sabina Gmajner kot članica predsedstva,
ga. Karmen Kostanjšek članica verifikacijske komisije,
ga. Marjana Stiplovšek članica verifikacijske komisije,
red. prof. dr. Zoran Ren overovatelj zapisnika in
g. Drago Kalan overovatelj zapisnika.

Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje rednega občnega zbora DAFS. Na občnem zboru je bilo prisotnih 15 (petnajst) članov, zato lahko skladno z 18. členom statuta DAFS (drugi in tretji odstavek) ugotovimo, da je bil redni občni zbor DAFS sklepčen. Lista prisotnih je priložena originalu zapisnika.

 
Ad. 3
 
Predsednik DAFS je podal poročilo o delu za zadnje obdobje od občnega zbora, ki je bil 24. januarja 2013, do 10. aprila 2014. Poročilo je Priloga 1 zapisnika.
 
Ad. 4
 
Predsednik DAFS je podal poročilo o poslovanju za leto 2013 in poslovno poročilo za leto 2013 skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o društvih, Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah. Poročilo o poslovanju je sestavljeno iz naslednjih obrazcev: bilance stanja, izkaza poslovnega poročila in pojasnila k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida.
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2013. Društveni sklad znaša 1578,67 evrov. 
 
Ad. 5
 
Po podanih poročilih iz točke 3 in 4 je predsednik občnega zbora DAFS pozval prisotne k razpravi. Po razpravi so prisotni člani DAFS sprejeli:
 
3. sklep: Poročilo predsednika o delovanju DAFS v zadnjem obdobju od 24. januarja 2013 do 10. aprila 2014 se sprejme.
4. sklep: Sprejme se poročilo o poslovanju za leto 2013 in poslovno poročilo za leto 2013.
 
Ad. 6
 
Načrt dela DAFS za naslednje obdobje
Predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar je podal načrt nadaljnjega dela. Načrt sledi statutu DAFS in je prilagojen trenutnim razmeram v gospodarstvu in na FS.
Razdeljen je v točke:
 • nadaljevanje z okroglimi mizami z aktualnimi temami iz inženirstva, znanosti in družbenih razmer,
 • aktivacija Kariernega centra za študente FS,
 • aktivno sodelovanje z gospodarskim zaledjem FS,
 • aktivno sodelovanje z MOM,
 • gradnja tradicije Društva ALUMNI FS med člani, sodelavci FS in še posebej intenzivno s študenti.
Ad. 7
 
Pobude in predlogi članov Društva ALUMNI FS
Red. prof. dr. Zoran Ren je navzoče obvestil o organizaciji Dneva konstrukterjev 2014 – dan inž. Ivana Munde, ki bo 13. maja 2014 na FS. Vabila so razposlana, informacije so dostopne na spletni strani FS. Red. prof. dr. Ren je podal tudi predlog, da bi se začel voditi register inženirjev po njihovi specialnosti, kar bi lahko iz baze članstva uredili preko spleta s pomočjo DAFS.
Glede na pobude iz gospodarstva, da so diplomanti FS preveč oddaljeni od prakse, je red. prof. dr. Ren poročal o uvedbi predmeta »Projektno delo«, ki temelji na dobri praksi programov GING in mehatronike na FS in FERI »Problem based learning«, prav tako pa o pobudi, da bi s prenovo bolonjskih programov prešli na shemo 4/1. Ob prenovi programov se bodo tudi močneje izpostavile kompetence in minimalni standardi znanj, ki jih mora diplomant FS na posameznem nivoju obvladati.
Fakulteta je, da bi lažje našla dialog z gospodarskim okoljem ustanovila Strateški svet FS v katerem so tudi aktivni člani in sodelavci DAFS.
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik občnega zbora Društva ALUMNI FS:
mag. Franc Jakopič

Overovatelj:
red. prof. dr. Zoran Ren

Overovatelj:
g. Drago Kalan