alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
7. sestanka Društva ALUMNI FS (DAFS) - redni občni zbor,
23. aprila 2015 ob 17.00 uri v predavalnici inž. Ivana Munde na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Zbor je odprl predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar. Za zapisnik je bil zadolžen izr. prof. dr. Karl Gotlih.
 
Dnevni red:
 1. Otvoritev občnega zbora in pozdravi
 2. Predavanje gospe Ive Mlinšek Lešnik, univ. dipl. inž. met., Swatycomet d.o.o. Maribor, z naslovom: Mladi inovativni inženirji v družbi Swatycomet d.o.o.
 3. Poročilo študentov z ekskurzije EUROTOUR 2015
 4. Izvolitev organov občnega zbora
 5. Pregled in potrditev zapisnikov predhodnih srečanj in neobveznih srečanj DAFS
 6. Poročilo o delu DAFS v 2014:
  a. finančno poročilo – bilanca 2014,
  b. vsebinsko poročilo o delovanju DAFS v letu 2014,
 7. Razprava o poročilih in sprejetje poročil
 8. Načrt dela DAFS za naslednje obdobje
 9. Razno
 10. Pobude
Ad. 1

V uvodu je predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar odprl občni zbor, pozdravil prisotne in dal na glasovanje dnevni red rednega občnega zbora DAFS. Prisotni so po krajši razpravi sprejeli:

1. sklep: Dnevni red rednega občnega zbora je brez dopolnitev in sprememb sprejet.
 
Ad. 2

Predavanje gospe Ive Mlinšek Lešnik, Swatycomet d.o.o. Maribor, z naslovom:

Mladi inovativni inženirji v družbi Swatycomet d.o.o.

Gospa Iva Mlinšek Lešnik je podala izredno zanimiv pogled in pristop h krepitvi inovativnosti zaposlenih v družbi Swatycomet d.o.o.. Temeljne utrinke predavanja, ki je bilo še posebej zanimivo za naše študente, bodoče inženirje, lahko strnemo v sklop, ki je bil posvečen managementu idej in sklop motivacijskih aktivnosti za ohranjanje procesov razvijanja idej. Poudarke predavanje je moč strniti v nekaj misli:
Od posameznika se pričakuje znanje, strokovnost, poštenost, zanesljivost, produktivnost in odgovornost.
Preplet znanj različnih strok in generacij je porok za trajnostni razvoj inovativnosti.
Pomembno je kontinuirano izboljševati procese managementa idej.
Vzpostaviti je potrebno sisteme nagrajevanja uspešnih inovatorjev. Po izkušnjah materialna nagrada ni najpomembnejša, pomembno je priznanje v delovnem okolju.
Zelo zanimiva je bila zaključna misel predavanja: »Pri inovacijskih procesih si moramo vedno zastaviti za cilj luno. Če ti ne uspe, še vedno lahko pristaneš med zvezdami.«

 
Ad. 3
 
Poročilo študentov z ekskurzije EUROTOUR 2015. Študent Andrej Oprčkal je podal potopis in organizacijsko poročilo z letošnje ekskurzije študentov Fakultete za strojništvo. Ekskurzija je študente vodila skozi Avstrijo, Češko, Poljsko in Slovaško. Na poti so si ogledali družbe MAGNA STEYER, RED BULL – HANGAR 7, ROSENBAUER, STAROPRAMEN, ŠKODA, AUSCHWITZ, HYUNDAY, ZETOR in VOLKSWAGEN. Organizacijski del ekskurzije je vodil organizacijski odbor v okviru Sekcije študentov Strojništva, finance so uredili s pomočjo Kariernega centra UM, srečelova na Plesu inženirjev 2015 v okviru DAFS, mnogimi donacijami podjetij in lastnimi prispevki. Ekskurzija je v celoti uspela.
 
Ad. 4
 
Predsednik DAFS je podal predlog, da bi bila gospa Iva Mlinšek Lešnik predsednica občnega zbora, red. prof. dr. Franc Zupanič in mag. Sabina Gmajner pa overovatelja zapisnika. Prisotni člani občnega zbora so sprejeli:
 
2. sklep: Za predsednico občnega zbora DAFS se potrdi gospo Ivo Mlinšek Lešnik, za overovatelja zapisnika pa red. prof. dr. Franca Zupaniča in mag. Sabino Gmajner.
 
Delovna predsednica je prevzelo vodenje rednega občnega zbora DAFS. Na občnem zboru je bilo prisotnih 13 (trinajst) članov zato lahko skladno z 18. členom statuta DAFS (drugi in tretji odstavek) ugotovimo, da je bil redni občni zbor DAFS sklepčen. Lista prisotnih je priložena originalu zapisnika.
 
Ad. 5
 
Zapisniki sej organov DAFS so objavljeni na spletni strani društva http://alumni.fs.uni-mb.si/srecanjasestanki.aspx in vsi člani so imeli možnost gradiva prebrati in podati svoje komentarje. Predsednica občnega zbora je prisotne pozvala k razpravi o zapisnikih. Po kratki razpravi so navzoči na zboru sprejeli:
 
3. sklep: Sprejmejo se zapisniki DAFS objavljeni na spletni strani društva za obdobje med občnim zborom 10. aprila 2014 in občnim zborom 23. aprila 2015.
 
Ad. 6
 
Predsednik DAFS je podal poročilo o poslovanju za leto 2014 in poslovno poročilo za leto 2014 skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o društvih, Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah. Poročilo o poslovanju je sestavljeno iz naslednjih obrazcev: bilance stanja, izkaza poslovnega poročila in pojasnila k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2014. Društveni sklad znaša 1163,90 evrov.

Predsednik DAFS je podal poročilo o delu za zadnje obdobje od občnega zbora, ki je bil 10. aprila 2014 do 23. aprila 2015. Poročilo je Priloga 1 zapisnika.
 
Ad. 7
 
Po podanih poročilih iz točke 6 je predsednica občnega zbora DAFS pozvala prisotne k razpravi. Po razpravi so prisotni člani DAFS sprejeli:
 
4. sklep: Sprejme se poročilo o poslovanju za leto 2014 in poslovno poročilo za leto 2014.
5. sklep: Poročilo predsednika o delovanju DAFS v zadnjem obdobju od 10. april 2014 do 23. aprila 2015 se sprejme.
 
Ad. 8
 
Načrt dela DAFS za naslednje obdobje
Predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar je podal načrt nadaljnjega dela. Načrt sledi statutu DAFS in je prilagojen trenutnim razmeram v gospodarstvu in na FS.
Okvirni načrt dejavnosti lahko razdelimo v
 • izobraževanje,
 • družabne dejavnosti,
 • sodelovanje s FS,
 • sodelovanje z lokalnim gospodarstvom,
 • sodelovanje z akademskim okoljem,
 • sodelovanje s študenti FS.
Izobraževanje
Dve predavanji: gospodarstva za gospodarstvo, iz raziskovanja v gospodarstvo;

Družabna dejavnost
Ples inženirjev - marec 2016 (Hotel Habakuk – povezovanje tehniških fakultet UM);

Sodelovanje s FS
Sodelovanje v Strateškem svetu FS;
Povezovanje nosilcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na FS z lokalnim gospodarstvom;

Sodelovanje z akademskim okoljem
Povezovanje Društev ALUMNI na UM;
Povezovanje Društva ALUMNI FS z okoliškimi društvi na Fakultetah za strojništvo (Ljubljana, Zagreb, Graz…);

Sodelovanje s študenti FS
Vzgajanje tradicije ALUMNI in vključevanje študentov v aktivnosti DAFS.
 
Ad. 9-10
 
Pobude in predlogi članov Društva ALUMNI FS
Prisotni na zboru DAFS so podali predloge za dvig množičnosti obiskov dogodkov v organizaciji DAFS. Najti je potrebno mehanizme za animacijo članstva (vabiti osebnosti, ki s svojim strokovnim ali družbenim delom izstopajo, objavljati vabila na dogodke v medijih). Potrebno je najti pot, da bomo na dogodke DAFS lahko vabili tudi nečlane, ki izkazujejo določen strokovni interes do sodelovanja z DAFS in bi lahko obogatili našo dejavnost. Pripraviti je potrebno predavanje o Engineering-card (www.engineering-card.si), ki si jo lahko pridobilo sedaj tudi slovenski inženirji.
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik občnega zbora Društva ALUMNI FS:
Iva Mlinšek Lešnik, univ. dipl. inž. met.

Overovatelj:
red. prof. dr. Franc Zupanič

Overovatelj:
mag. Sabina Gmajer