alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
5. sestanka Društva ALUMNI FS (DAFS) - redni občni zbor,
24. januarja 2013 ob 17.00 uri v E-104 na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Na sestanku društva ALUMNI FS je bilo prisotnih 18 (osemnajst) članov. Seznam prisotnih je priložen originalu zapisnika. Svoj izostanek so opravičili dekan FS red. prof. dr. Niko Samec, namestnik predsednika DAFS spec. Jože Smole, univ. dipl. inž. in člana dr. Bojan Vohar in g. Drago Kalan, univ. dipl. inž.
 
Zbor je začel predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar. Za zapisnik je bil zadolžen izr. prof. dr. Karl Gotlih.
 
Dnevni red:
  1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Poročilo predsednika Društva ALUMNI FS
  4. Finančno poročilo – bilanca 2012
  5. Razprava po poročilih in sprejetje poročil
  6. Razrešnica dosedanjim organom Društva ALUMNI FS
  7. Volitve novega sveta in predsednika DAFS
  8. Načrt dela DAFS za naslednje polletno obdobje
  9. Pobude in predlogi članov Društva ALUMNI FS
  10. Okrogla miza: POIŠČIMO KORENINE ZA NOV TEHNIČNI RAZVOJ SLOVENIJE –TAM tehnološki gigant Maribora (zasl. prof. dr. Adolf Šostar, doc. dr. Franc Tržan, Boris Duh, univ. dipl. inž. str., Gorazd Bende, univ. dipl. oec. (CONA Tezno), mag. Božidar Pučnik (MRA Maribor))
Ad. 1

V uvodu je predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar odprl občni zbor, pozdravil prisotne in dal na glasovanje dnevni red rednega občnega zbora DAFS. Prisotni so po krajši razpravi sprejeli:

1. sklep: Dnevni red rednega občnega zbora je brez dopolnitev in sprememb sprejet.
 
Ad. 2

Predsednik DAFS je podal predloge za organe občnega zbora. Izmed navzočih članov so bili v organe občnega zbora predlagani red. prof. dr. Zoran Ren kot predsednik, mag. Franc Jakopič kot namestnik predsednika in g. Marko Janežič kot član. Kandidati za vodstvo občnega zbora se s kandidaturo strinjajo. Prisotni člani občnega zbora so sprejeli:

2. sklep: Potrdijo se organi občnega zbora DAFS in sicer:

red. prof. dr. Zoran Ren kot predsednik,
mag. Franc Jakopič kot namestnik predsednika in
g. Marko Janežič kot član.

Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje rednega občnega zbora DAFS. Na občnem zboru je bilo prisotnih 18 (osemnajst) članov zato lahko skladno z 18. členom statuta DAFS (drugi in tretji odstavek) ugotovimo, da je bil redni občni zbor DAFS sklepčen. Lista prisotnih je priložena originalu zapisnika.

 
Ad. 3
 
Predsednik DAFS je podal poročilo o delu za zadnje obdobje od izrednega občnega zbora, ki je bil 31. maja 2012 do 24. januarja 2013. Poročilo je Priloga 1 zapisnika.
 
Ad. 4
 
Predsednik DAFS je podal poročilo o poslovanju za leto 2012 in poslovno poročilo za leto 2012 skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o društvih, Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah. Poročilo o poslovanju je sestavljeno iz naslednjih obrazcev: bilance stanja, izkaza poslovnega poročila in pojasnila k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2012. Kratkoročna sredstva znašajo 625,79 evrov.
 
Ad. 5
 
Po podanih poročilih iz točke 3 in 4 se je o njih razvila razprava. Večina razpravljavcev je iskala poti za povečanje sredstev za delovanje DAFS iz naslova donacij, sodelovanja s podjetij na razvojnih in raziskovalnih projektih, tujih projektov in iz članarin. Razvila se je razprava o namenu in ciljih DAFS kot povezovalne platforme z obojestranskim aktivnim delovanjem med Fakulteto za strojništvo na eni strani in diplomanti fakultete kot ključnim elementom gospodarskih subjektov na drugi strani. Po razpravi so prisotni člani DAFS sprejeli:
 
3. sklep: Poročilo predsednika o delovanju DAFS v zadnjem obdobju od 31. maja 2012 do 24. januarja 2013 se sprejme.
4. sklep: Sprejme se poročilo o poslovanju za leto 2012 in poslovno poročilo za leto 2012.
 
Ad. 6
 
Skladno s statutom DAFS in dnevnim redom so prisotni člani sprejeli:
 
5. sklep: Člani sveta DAFS: predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar, namestnik predsednika spec. Jože Smole, univ. dipl. inž in tajnik izr. prof. dr. Karl Gotlih se razrešijo s funkcij.
 
Ad. 7
 
Predsednik občnega zbora DAFS red. prof. dr. Zoran Ren je pozval prisotne h kandidaturi za člane novega vodstva DAFS. Po razpravi je predsednik zbora predlagal: red. prof. dr. Andreja Polajnarja za predsednika, spec. Jožeta Smoleta, univ. dipl. inž. za namestnika predsednika (kandidat se kljub svoji odsotnosti s kandidaturo strinja) in izr. prof. dr. Karla Gotliha za tajnika DAFS. Prisotni člani DAFS so se opredelili za javno glasovanje in sprejeli:
 
6. sklep: Za predsednika DAFS se izvoli red. prof. dr. Andrej Polajnar z dvoletnim mandatom.
7. sklep: Za namestnika predsednika DAFS se izvoli spec. Jože Smole, univ. dipl. inž. z dvoletnim mandatom.
8. sklep: Za tajnika DAFS se izvoli izr. prof. dr. Karl Gotlih z dvoletnim mandatom.
 
Ad. 8
 
Novoizvoljeni predsednik DAFS se je v imenu celotnega Sveta DAFS zahvalil članom za izkazano zaupanje in podal načrt dela, ki je nadaljevanje dobrih praks, ki jih DAFS udejanja od svoje ustanovitve. Načrt dela je v Prilogi 2 zapisnika. Člani DAFS so po razpravi sprejeli:
 
9. sklep: Potrjuje se načrt dela DAFS, ki ga je podal predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar.
 
Ad. 9
 
Člani DAFS so pripravili pobude za nadaljnje delo DAFS.

Predsednik zbora red. prof. dr. Zoran Ren je predstavil pomen DAFS pri pridobivanju odziva diplomantov FS glede na izkušnje v gospodarstvu z ozirom na lastne kompetence pri uveljavljanju v lokalnem in regionalnem strokovnem okolju. DAFS ima tudi vzvode za pridobivanje informacij od diplomantov pri prenovah programov na FS in definiranju relevantnih temeljnih inženirski znaj, ki jih mora diplomant FS usvojiti in jih ponuditi na tržišču dela.

Predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar je razpravlja o vzvodih za pridobivanje sredstev za DAFS kakor tudi širše iskanje poti za povezovanje gospodarstva in razvojno – raziskovalnih potencialov na FS. Glede na izkušnjo z okroglo mizo o METALNI in spominu na prof. Ivana Mundo, dogodku, ki je bil 25. oktobra 2012 bi bilo smiselno urediti v vitrinah na hodnikih FS izložbo o zgodovini tehnike – strojništva in FS v Mariboru.

Doc. dr. Marjan Leber je razpravljal o pomenu mreženja vseh deležnikov na platformi DAFS in velikemu pomenu vseživljenjskega strokovnega razvoja posameznega strokovnjaka strojnika v organizaciji DAFS tako na lokalni, nacionalni kakor tudi na mednarodni ravni. Doc. dr. Leber vidi vrzeli pri vodenju podjetij pri obvladovanju stroškov in možnosti DAFS za organizacijo strokovnih izobraževalnih aktivnosti na tem področju, prav tako pa predlaga aktiviranje ustreznega DAFS foruma, ki bi bil platforma za najrazličnejše aktivnosti mreženja in izmenjave znaj, idej in informacij znotraj sistema ALUMNI FS.

Prisotni na zboru so razpravljali o članarini za leto 2013. Po razpravi so prisotni sprejeli:
 
10. sklep: Skladno z 21. členom statuta DAFS se določi članarina za leto 2013 z zneskom 10,00€ (deset evrov). Posamezen član lahko k članarini doda za delovanje DAFS in razvojne projekte dodaten prispevek po lastni presoji.
 
Ob zaključku zbora se je predsednik zbora red. prof. dr. Zoran Ren zahvalil prisotnim za udeležbo in aktivno sodelovanje in zbor zaključil ob 17.50. V zaključni besedi je vse navzoče povabil na okroglo mizo v organizaciji DAFS ob 18.00 uri na temo POIŠČIMO KORENINE ZA NOV TEHNIČNI RAZVOJ SLOVENIJE – TAM tehnološki gigant Maribora.
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik občnega zbora Društva ALUMNI FS:
red. prof. dr. Zoran Ren