alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
8. sestanka Društva ALUMNI FS (DAFS) - redni občni zbor,
5. aprila 2016 ob 17.00 uri v predavalnici inž. Ivana Munde na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Zbor je odprl predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar. Za zapisnik je bil zadolžen izr. prof. dr. Karl Gotlih.
 
Dnevni red:
 1. Otvoritev občnega zbora in pozdravi
 2. Predavanje gospoda Aleksandra Hercoga, univ. dipl. inž. str., z naslovom:
  OFFSHORE ŽERJAVI (projektiranje, certificiranje in varnost)
 3. Poročilo študentov z ekskurzije EUROTOUR 2016
 4. Izvolitev organov občnega zbora
 5. Pregled in potrditev zapisnikov predhodnih srečanj in neobveznih srečanj DAFS
 6. Poročilo o delu DAFS v 2015:
  a. finančno poročilo – bilanca 2015,
  b. vsebinsko poročilo o delovanju DAFS v letu 2015,
 7. Razprava o poročilih in sprejetje poročil
 8. Načrt dela DAFS za naslednje obdobje
 9. Razno
 10. Pobude in predlogi članov ALUMNI FS
Ad. 1

Predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar je odprl občni zbor in pozdravil prisotne.

Ad. 2

Predavanje gospoda Aleksandra Hercoga, univ. dipl. inž. str., z naslovom:

OFFSHORE ŽERJAVI (projektiranje, certificiranje in varnost)

Gospod Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str., je podal izredno zanimivo predavanje o »offshore« žerjavih (projektiranje, certificiranje in varnost). Predstavitev je Priloga 1 zapisnika.

Ad. 3
 
Poročilo študentov z ekskurzije EUROTOUR 2016. Študent Miha Štruc, dipl. inž. str. (UN) je podal potopis in organizacijsko poročilo z letošnje ekskurzije študentov Fakultete za strojništvo, Priloga 2. Ekskurzija je v celoti organizacijsko in tudi finančno uspela.
 
Ad. 4
 
Po obeh predavanjih je predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar dal na glasovanje dnevni red rednega občnega zbora DAFS. Prisotni so po krajši razpravi sprejeli:
 
1. sklep: Dnevni red rednega občnega zbora je brez dopolnitev in sprememb sprejet.
 
Predsednik DAFS je podal predlog, da bi bil gospod doc. dr. Tomaž Vuherer predsednik občnega zbora, gospod Janez Godnov namestnik predsednika občnega zbora in overovatelja zapisnika gospod Miha Štruc, dipl. inž. str. (UN) in red. prof. dr. Nenad Gubeljak. Prisotni člani občnega zbora so sprejeli:
 
2. sklep: Za delovnega predsednika občnega zbora DAFS se potrdi gospoda doc. dr. Tomaža Vuhererja, za namestnika predsednika gospoda Janeza Godnova, za overovatelja zapisnika pa red. prof. dr. Nenada Gubeljaka in gospoda Miho Štruca, dipl. inž. str. (UN).
 
Delovni predsednik je prevzel vodenje rednega občnega zbora DAFS. Na občnem zboru je bilo prisotnih 70 (sedemdeset) članov, zato lahko skladno z 18. členom statuta DAFS (drugi in tretji odstavek) ugotovimo, da je bil redni občni zbor DAFS sklepčen. Lista prisotnih je priložena originalu zapisnika.
 
Ad. 5
 
Zapisniki sej organov DAFS so objavljeni na spletni strani društva http://alumni.fs.uni-mb.si/srecanjasestanki.aspx in vsi člani so imeli možnost gradiva prebrati in podati svoje komentarje. Predsednik občnega zbora je prisotne pozval k razpravi o zapisnikih. Po kratki razpravi so navzoči na zboru sprejeli:
 
3. sklep: Sprejmejo se zapisniki DAFS, objavljeni na spletni strani društva, za obdobje med občnim zborom 23. aprila 2015 in občnim zborom 5. aprila 2016.
 
Ad. 6
 
Predsednik DAFS je podal poročilo o poslovanju za leto 2015 in poslovno poročilo za leto 2015 skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o društvih, Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah. Poročilo o poslovanju je sestavljeno iz naslednjih obrazcev: bilance stanja, izkaza poslovnega poročila in pojasnila k bilanci stanja ter izkazu poslovnega izida. Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12. 2015. Društveni sklad znaša 664,84 EUR.

Predsednik DAFS je podal poročilo o delu za zadnje obdobje od občnega zbora, ki je bil 23. aprila 2015 do 5. aprila 2016. Poročilo je Priloga 3 zapisnika.
 
Ad. 7
 
Po podanih poročilih iz točke 6 je predsednik občnega zbora DAFS pozval prisotne k razpravi. Po razpravi so prisotni člani DAFS sprejeli:
 
4. sklep: Sprejme se poročilo o poslovanju za leto 2015 in poslovno poročilo za leto 2015.
5. sklep: Poročilo predsednika o delovanju DAFS v zadnjem obdobju od 23. aprila 2015 do 5. aprila 2016 se sprejme.
 
Ad. 8
 
Načrt dela DAFS za naslednje obdobje:
Predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar je podal načrt nadaljnjega dela v DAFS. Načrt sledi statutu DAFS in je prilagojen trenutnim razmeram v gospodarstvu in na FS.
Program dejavnosti v letu 2016/17 lahko skladno s statutom DAFS razdelimo v:
 • izobraževanje,
 • družabne dejavnosti,
 • sodelovanje s FS,
 • sodelovanje z lokalnim gospodarstvom,
 • sodelovanje z akademskim okoljem,
 • sodelovanje s študenti FS.
Dejavnost
Opis
Termin
Izobraževanje
Predavanje gospoda Aleksandra Hercoga, univ. dipl. inž. str., z naslovom:
OFFSHORE ŽERJAVI
projektiranje, certificiranje in varnost
 5. april 2016
Izobraževanje
Predavanje gospoda Sandija Ritlopa, univ. dipl. inž. str., HSE Invest, z naslovom:
FIDIC IN GRADBENA POGODBA
(OBLIGACIJSKI ZAKONIK – OZ)
S TEORIJO IN PRAKSO
10. maj 2016
Izobraževanje
Predavanje in promocija knjige avtorjev
prof. dr. Andreja Polajnarja,
prof. dr. Zvoneta Balantiča in
prof. dr. Simone Jevšnik z naslovom
ERGONOMIJA V TEORIJI IN PRAKSI
oktober/
november 2016
Družabne dejavnosti
Ples inženirjev 2017
 
18. marec 2017
Sodelovanje s FS
Aktivna udeležba na sestankih »Strateškega sveta Fakultete za strojništvo« in sodelovanje v vseh aktivnostih na fakulteti, ki so povezane z dvigom kakovosti sistemov, procesov in odnosov.
2016/17
Sodelovanje z lokalnim gospodarstvom
Organizacija ciljnih promocijskih dejavnosti laboratorijev FS v določenih gospodarskih družbah lokalnega okolja.
2016/17
Sodelovanje z akademskim okoljem
Razvoj odnosov z alumni zvezami sorodnih inštitucij iz srednje Evrope.
2016/17
Sodelovanje s študenti FS
Soorganizacija plesa inženirjev;
Pomoč študentom pri organizaciji EuroToura 2017;
18. marec 2017
18. marec 2017
 
Po razpravi je delovni predsednik občnega zbora dal program dela za leto 2016/17 na glasovanje. Prisotni na zboru so sprejeli:
 
6. sklep: Potrdi se program dejavnosti Društva ALUMNI FS za obdobje do naslednjega občnega zbora.
Ad. 9-10
 
Pobude in predlogi članov Društva ALUMNI FS in razno.
Predsednik Društva ALUMNI FS red. prof. dr. Andrej Polajnar je podal predlog, da se skladno z 8. členom, prvi odstavek - zadnja poved, gospoda Aleksandra Hercoga, univ. dipl. inž. str. na pobudo predsednika včlani v Društvo ALUMNI FS in ga tudi povabi k sodelovanju v Svetu Društva ALUMNI FS. Gospod Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str. se s pobudo strinja.
Obrazložitev: gospod Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str. je dolgoletni član Strateškega sveta Fakultete za strojništvo, kjer deluje proaktivno in pozitivno v korist dviga kakovosti naših diplomantov, dviga ugleda naše akademske ustanove tako v svetu kot lokalno v našem okolju. Gospod Hercog aktivno sodeluje tudi na srečanjih DAFS in s svojimi razpravami, pobudami in predlogi bogati naše društvo in krepi njegov ugled med članstvom, študenti in širšo strokovno skupnostjo.
 
Po predlogu predsednika prof. dr. Andreja Polajnarja so prisotni člani sprejeli:
 
7. sklep: Gospod Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str. se z vsemi glasovi »za« včlani v Društvo ALUMNI FS in skladno s Statutom postane dodatni član Sveta Društva.
 
Delovni predsednik Občnega zbora DAFS je podal predlog za višino članarine društvu za leto 2016/17. Po razpravi so prisotni na zboru sprejeli:
 
8. sklep: Članarina za leto 2016/17 je 10,00€ ali več.
 
Na koncu je tajnik DAFS prisotne opozoril, da bo naslednje leto 2017 volilni občni zbor DAFS.
 
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik občnega zbora Društva ALUMNI FS:
doc. dr. Tomaž Vuherer

Overovatelj:
red. prof. dr. Nenad Gubeljak

Overovatelj:
Miha Štruc, dipl. inž. str. (UN)