alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
mednarodnega srečanja
ALUMNI zvez
fakultet za strojništvo iz
Ljubljane, Zagreba, Rijeke in Mostarja
Maribor, 12. november 2015
s pričetkom ob 9.30 v sejni sobi B-305 na
Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru
 
Prisotni: Miha Pipan, univ. dipl. inž. str., prof. dr. sc. Remzo Dedič, prof. dr. emeritus Mladen Franz, prof. dr. sc. Damir Markučič, prof. dr. sc. Zoran Mrša, prof. dr. sc. Aleksander Regent, Darko Venturini, dipl. inž., Matej Kosi, univ. dipl. ekon., Anita Ješovnik, mag. ekon. in posl. ved, Urška Tiršek, prof dr. Bojan Dolšak (delno), prof. dr. Nenad Gubeljak (delno), prof. dr. Zoran Ren (delno), prof. dr. Andrej Polajnar, doc. dr. Tomaž Vuherer (delno), prof. dr. Karl Gotlih.
 
Dnevni red mednarodnega srečanja:
  1. Pozdrav prisotnim (dekan FS prof. dr. Dolšak, ustanovni član prof. dr. Ren)
  2. Predstavitve posameznih ALUMNI zvez v Zagrebu, Mostarju, Ljubljani, Rijeki in Mariboru
  3. Predstavitev Kariernega centra Univerze v Mariboru
  4. Razno
Ad. 1

Dekan prof. dr. Bojan Dolšak je pozdravil prisotne, zaželel uspešno delo in poudaril pomembnost tovrstnih srečanj in mreženj na ravni ALUMNI zvez.

Prof. dr. Zoran Ren je kot ustanovni član Društva ALUMNI Fakultete za strojništvo prav tako pozdravil prisotne, zboru zaželel uspešno delo in izpostavil potrebo po tovrstnih aktivnostih, ki odpirajo vrata v večje zbliževanje in sodelovanje fakultet na področju centralne Evrope in prednosti, ki se za skupnost in posamezno zvezo iz tega lahko razvijejo.

 
Ad. 2

Prof. dr. sc. emeritus Mladen Franz je orisal organizacijo in delovanje AMAC FSB. Zanimivi poudarki so v uporabi družbenih omrežij (LINKEDIN), odnosih z javnostjo, generacijskih srečanjih, športnih aktivnostih in dveh sekcijah DOMUS (člani, ki so na Hrvaškem ) in MUNDUS (člani, ki živijo in delujejo izven Hrvaške). AMAC FSB nima članarine. Materialne temelje za nemoteno delovanje AMAC FSB zagotavlja matična fakulteta.

Prof. dr. sc. Remzo Dedić je orisal delovanje Alumni zveze v Mostarju. So mlada organizacija ustanovljena 2014. Imajo članarino 15€ in organizirajo skupne večere za članstvo.

Gospod Miha Pipan je predstavil delovanje ALUMNI kluba Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Alumni klub je v ustanavljanju, zato trenutne še ne izkazuje aktivnosti. Ustanovni zbor bo novembra 2015. Prof. dr. sc. Zoran Mrša je predstavil delovanje v okviru Tehniške fakultete na Reki.

Prof. dr. sc. Zoran Mrša je posebej poudaril pomen iskanja članov prejšnjih generacij in priprave kakovostnih baz podatkov, ki so temelj za mreženje in interesno povezovanje. Na Rijeki tudi nimajo članarine in svoje materialne stroške pokrivajo iz donacij. Prof. dr. sc. Zoran Mrša je izpostavil potrebo po sodelovanju ALUMNI zvez pri iskanju in realizaciji mednarodnih projektov. V ALUMNI zvezah je dovolj znanstvenih in razvojnih kapacitet, da bi lahko s primerno organizacijo in mreženjem pridobili za svoje temeljne inštitucije kakovostne projekte in sredstva za njihovo financiranje.

Prof. dr. Karl Gotlih je v predstavitvi Društva ALUMNI Fakultete za strojništvo opisal veliko skrb vodstva DAFS za razvoj in utrditev položaja DAFS med diplomanti fakultete. Poti za dosego cilja so preko organizacije strokovnih dogodkov (strokovna predavanja), slavnostnih dogodkov (svečani kolokviji ob življenjskih jubilejih vidnih članov, poimenovaje predavalnic) in družabnih dogodkih (Ples inženirjev).

 
Ad. 3
 
Gospod Matej Kosi, univ. dipl. ekon. je v svojem predavanju predstavil Karierni center Univerze v Mariboru kot stičišče ALUMNI zvez posameznih fakultet. Karierni center se trudi skladno s slovensko zakonodajo postaviti legalne temelje za delovanje posameznih ALUMNI društev in omogočiti pridobivanje članstva na ravni Univerze v Mariboru kakor tudi posameznega društva na fakulteti. Predstavljena je bila tudi digitalna identiteta posameznega študenta in možnosti, ki jih to orodje ponuja za nadaljnje mreženje diplomantov po absolviranju fakultete v posameznem ALUMNI društvu. Izpostavljena je bila potreba po večji promociji ALUMNI društev med študenti, kar bo temelj za razvoj pozitivne akademske tradicije Univerze v Mariboru in možnostih, ki jih Karierni center ponuja kot podpora razvoja osebne kariere posameznika. Pomemben faktor pri promociji ALUMNI društev je seveda gradnja pripadnosti svoji inštituciji tudi med zaposlenimi.
 
Ad. 4
 
Po vseh predstavitvah se je razvila živahna razprava. Zaključke lahko strnemo v točke:
  • vodstva fakultet morajo prepoznati pomen in težo ALUMNI zvez (nekatere zveze imajo v svoji upravnih odborih dekane fakultet);
  • poskrbeti je potrebno za pozitivno promocijo ALUMNI zvez že v času ko so bodoči člani še študenti (potrebno je graditi akademsko tradicijo na fakulteti);
  • proučiti je potrebno možnosti mreženja ALUMNI zvez prisotnih fakultet z namenom priprave kakovostnih vlog za mednarodne projekte (potencial znanja in kompetenc je v ALUMNI zvezah skoraj neomejen);
  • poskrbeti je potrebno za kontinuirano financiranje ALUMNI zvez, da bodo lahko delovale primerno akademski ravni iz katere izhajajo;
  • srečanje naj bi postalo tradicionalno z namenom izmenjave zamisli, izkušenj in mreženja posameznih ALUMNI zvez;
  • v okvir centralno-evropske zveze ALUMNI je potrebno povabiti še kolege iz Gradca in Budimpešte.
 
Mednarodno srečanje se je končalo z ogledom dveh laboratorije na Fakulteti za strojništvo. Gospod Kosi in gospod Kraljič iz pisarne za mednarodno sodelovanje na Univerzi v Mariboru pa sta vse goste popeljala skozi nekatere prostore Univerze in orisala zgodovino stavbe, prenovo in trenutno delovanje.

Uradni del mednarodnega srečanja se je končal ob 13.00.
Zapisal tajnik DAFS:
prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik DAFS:
prof. dr. Andrej Polajnar