alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
9. sestanka Društva ALUMNI FS (DAFS) - volilni občni zbor,
16. maja 2017 ob 16.45 uri v predavalnici inž. Ivana Munde na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Na volilnem občnem zboru Društva ALUMNI FS je bilo prisotnih 25 (petindvajset) članov. Seznam prisotnih je priložen originalu zapisnika.
 
Zbor je začel predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar. Za zapisnik je bil zadolžen izr. prof. dr. Karl Gotlih.
 
Dnevni red:
  1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Vsebinsko poročilo predsednika Društva ALUMNI FS
  4. Finančno poročilo o delovanju društva za leto 2016
  5. Razprava o poročilih in sprejetje poročil
  6. Razrešnica dosedanjim organom Društva ALUMNI FS
  7. Predlogi in volitve novega sveta in predsednika DAFS
  8. Načrt dela DAFS za naslednje obdobje
  9. Pobude in predlogi članov Društva ALUMNI FS, članarina za leto 2017
Ad. 1

V uvodu je predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar odprl občni zbor, pozdravil prisotne in dal na glasovanje dnevni red občnega zbora DAFS. Prisotni so po krajši razpravi sprejeli:

 
1. sklep: Dnevni red občnega zbora je bil brez dopolnitev in sprememb sprejet.
 
Ad. 2

Predsednik DAFS je podal predloge za organe občnega zbora. Izmed navzočih članov so bili v delovno predsedstvo zbora predlagani doc. dr. Tomaž Vuherer kot predsednik, doc. dr. Janez Kramberger kot namestnik predsednika, verifikacijska komisija gospod Timi Karner in gospod Primož Štefane. Za overovatelja zapisnika sta bila imenovana viš. pred. dr. Filip Kokalj in izr. prof. dr. Marjan Leber.

Kandidati za člane organov občnega zbora se s kandidaturo strinjajo. Prisotni člani občnega zbora so sprejeli:

 
2. sklep: Potrdijo se organi občnega zbora DAFS in sicer:

doc. dr. Tomaž Vuherer kot predsednik delovnega predsedstva,
doc. dr. Janez Kramberger kot namestnik pred. delovnega predsedstva,

Timi Karner kot član verifikacijske komisije,
Primož Štefane kot član verifikacijske komisije in

viš. pred. dr. Filip Kokalj kot overovatelj zapisnika in
izr. prof. dr. Marjan Leber kot overovatelj zapisnika.

Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje občnega zbora DAFS. Na občnem zboru je bilo prisotnih 25 (petindvajset) članov, zato lahko skladno z 18. členom statuta DAFS (drugi odstavek) ugotovimo, da je bil občni zbor DAFS sklepčen.

 
Ad. 3
 
Predsednik DAFS je podal vsebinsko poročilo o delu za zadnje obdobje od občnega zbora, ki je bil 05. aprila 2016 do danes. Poročilo je Priloga 1 zapisnika.
 
Ad. 4
 
Predsednik DAFS je podal finančno poročilo o poslovanju za leto 2016 skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o društvih, Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah. Finančno poročilo o delovanju društva je sestavljeno iz naslednjih enot: poročilo o poslovanju, finančno poročilo, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2016. Društveni sklad znaša 648,62 evrov. Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 8,20 evrov. Na dan 31.12.2016 obveznosti do virov sredstev znašajo 656,82 evrov.
 
Ad. 5
 
Po podanih poročilih iz točke 3 in 4 se je o njih razvila razprava.

Dekan Fakultete za strojništvo red. prof. dr. Bojan Dolšak je povzel besedo in pozitivno ocenil delo Društva ALUMNI FS. Glede na poznavanje delovanja tovrstnih društev v slovenskem univerzitetnem prostoru je ocenil delo DAFS kot eno boljših, kajti društvo dela v dobrobit fakultete, članstva in študentov in skrbi z organizacijo različnih dogodkov za stalno vez in mreženje, kar je tudi društvena osnovna naloga.

Član DAFS mag. Marko Novak je udeležence pozval, da glede na kakovostno delo DAFS in izredno nizek proračun poskušajo animirati svoje delodajalce k doniranju sredstev za delovanje društva z namenom vzpostavitve materialnih pogojev za še kakovostnejše delo.

Po razpravi so prisotni člani DAFS sprejeli:
 
3. sklep: Vsebinsko poročilo predsednika o delovanju DAFS v zadnjem obdobju od 05. aprila 2016 do 16. maja 2017 se sprejme.
 
4. sklep: Sprejme se poročilo o poslovanju za leto 2016 in poslovno poročilo za leto 2016.
 
Ad. 6
 
Skladno s statutom DAFS in dnevnim redom so prisotni člani sprejeli:
 
5. sklep: Člani sveta DAFS: predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar, namestnik predsednika spec. Jože Smole, univ. dipl. inž. in tajnik izr. prof. dr. Karl Gotlih se razrešijo s funkcij.
 
Ad. 7
 
Predsednik občnega zbora DAFS doc. dr. Tomaž Vuherer je pozval prisotne h kandidaturi za člane novega vodstva DAFS. Po razpravi je dekan Fakultete za strojništvo predlagal: red. prof. dr. Andreja Polajnarja za predsednika in izr. prof. dr. Karla Gotliha za tajnika DAFS. Dekan FS red. prof. dr. Bojan Dolšak je nadalje pozval kandidata za predsednika red. prof. dr. Andreja Polajnarja, da predlaga namestnika predsednika. Prof. dr. Andrej Polajnar je za člana Sveta Društva ALUMNI FS in podpredsednika, glede na njegov doprinos k razvoju fakultete s svojim pozitivnim delovanjem v Strateškem svetu FS in stalnim angažiranjem v DAFS, predlagal gospoda Aleksandra Hercoga, univ. dipl. inž. str. Ostali prisotni na zboru niso imeli drugih predlogov za kandidate predsedstva DAFS.

Predlagani kandidati za predsednika, podpredsednika in tajnika DAFS se s kandidaturami strinjajo.

Prisotni člani DAFS so se opredelili za javno glasovanje in sprejeli:
 
6. sklep: Za predsednika DAFS se izvoli red. prof. dr. Andrej Polajnar z dvoletnim mandatom.
7. sklep: Za namestnika predsednika DAFS se izvoli Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str. z dvoletnim mandatom.
8. sklep: Za tajnika DAFS se izvoli izr. prof. dr. Karl Gotlih z dvoletnim mandatom.
 
Novoizvoljeni podpredsednik DAFS gospod Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str. se je zahvalil za izkazano zaupanje in poudaril naklonjenost fakulteti in društvu.
 
Ad. 8
 
Novoizvoljeni predsednik DAFS se je v imenu celotnega Sveta DAFS zahvalil članom za izkazano zaupanje in podal načrt dela, ki je nadaljevanje dobrih praks, ki jih DAFS udejanja od svoje ustanovitve. Načrt dela je v Prilogi 2 zapisnika. Člani DAFS so po razpravi sprejeli:
 
9. sklep: Potrjuje se načrt dela DAFS, ki ga je podal predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar.
 
Ad. 9
 
Člani DAFS so pripravili pobude za nadaljnje delo DAFS.

Dekan FS red. prof. dr. Bojan Dolšak je čestital novoizvoljenemu vodstvu DAFS in predlagal kot dodatno aktivnost organizacijo strokovne ekskurzije enkrat letno.

Drugih predlogov in pripomb ni bilo.

Prisotni na zboru so razpravljali o članarini za leto 2017. Po razpravi so prisotni sprejeli:
 
10. sklep: Skladno z 21. členom statuta DAFS se določi članarina za leto 2017 z zneskom 10,00€ (deset evrov). Posamezen član lahko k članarini doda za delovanje DAFS in razvojne projekte dodaten prispevek po lastni presoji.
 
Zahtevek za plačilo članarine bo poslan vsem članom skupaj z zapisnikom občnega zbora DAFS. Ker bomo zapisnik pošiljali v elektronski obliki, bodo podatki za plačilo članarine za leto 2017 podani v priponki zapisnika kot predloga za elektronsko nakazilo.

Ob zaključku zbora se je predsednik zbora doc. dr. Tomaž Vuherer zahvalil prisotnim za udeležbo in aktivno sodelovanje in zbor zaključil ob 17.25.
 
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik občnega zbora Društva ALUMNI FS:
doc. dr. Tomaž Vuherer

Overovatelj zapisnika:
viš. pred. dr. Filip Kokalj

Overovatelj zapisnika:
izr. prof. dr. Marjan Leber