alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
10. sestanka Društva ALUMNI FS (DAFS) - občni zbor,
19. aprila 2018 ob 17.00 uri v predavalnici inž. Ivana Munde na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Na občnem zboru Društva ALUMNI FS je bilo prisotnih 9 (devet) članov. Seznam prisotnih je priložen originalu zapisnika.
 
Zbor je otvoril predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar. Za zapisnik je bil zadolžen izr. prof. dr. Karl Gotlih.
 
Dnevni red:
 1. Otvoritev občnega zbora in pozdravi
 2. Izvolitev organov občnega zbora
 3. Pregled in potrditev zapisnikov predhodnih srečanj in neobveznih srečanj DAFS
 4. Poročilo o delu DAFS v 2017:
  1. finančno poročilo - bilanca 2017,
  2. vsebinsko poročilo o delovanju DAFS v letu 2017
 5. Razprava o poročilih in sprejetje poročil
 6. Poročilo študentov z ekskurzije EUROTOUR 2018
 7. Načrt dela DAFS za naslednje obdobje
 8. Razno
 9. Pobude in predlogi članov Društva ALUMNI FS
Ad. 1

V uvodu je predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar odprl občni zbor, pozdravil prisotne in dal na glasovanje dnevni red občnega zbora DAFS. Prisotni so po krajši razpravi sprejeli:

 
1. sklep: Dnevni red občnega zbora je bil brez dopolnitev in sprememb sprejet.
 
Ad. 2

Predsednik DAFS je podal predloge za organe občnega zbora. Izmed navzočih članov so bili v delovno predsedstvo zbora predlagani mag. Franc Jakopič kot predsednik, za overovatelja zapisnika pa sta bila imenovana gospod Klemen Pongračič in gospod Gregor Germadnik.

Kandidati za člane organov občnega zbora se s kandidaturo strinjajo. Prisotni člani občnega zbora so sprejeli:

 
2. sklep: Potrdijo se organi občnega zbora DAFS in sicer:

mag. Franc Jakopič kot predsednik delovnega predsedstva,

Klemen Pongračič kot overovatelj zapisnika in
Gregor Germadnik kot overovatelj zapisnika.

Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje občnega zbora DAFS. Na občnem zboru je bilo prisotnih 9 (devet) članov zato lahko skladno z 18. členom statuta DAFS (drugi odstavek) ugotovimo, da je bil občni zbor DAFS sklepčen.

 
Ad. 3
 
Predsednik DAFS je podal vsebinsko poročilo o delu za zadnje obdobje od občnega zbora, ki je bil 16. maja 2017, do 19. aprila 2018. Poročilo je Priloga 1 zapisnika.
 
Ad. 4
 
Predsednik DAFS je podal finančno poročilo o poslovanju za leto 2017 skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o društvih, Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah. Finančno poročilo o delovanju društva je sestavljeno iz naslednjih enot: poročilo o poslovanju, finančno poročilo, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2017. Društveni sklad znaša 1288,00 evrov. Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 21,23 evrov. Na dan 31.12.2017 obveznosti do virov sredstev znašajo 1309,23 evrov.
 
Ad. 5
 
Po podanih poročilih iz točke 3 in 4 se je o njih razvila razprava. Po razpravi so prisotni člani DAFS sprejeli:
 
3. sklep: Vsebinsko poročilo predsednika o delovanju DAFS v zadnjem obdobju od 16. maja 2017 do 19. aprila 2018 se sprejme.
 
4. sklep: Sprejme se poročilo o poslovanju za leto 2017 in poslovno poročilo za leto 2017.
 
Ad. 6
 
Poročilo študentov z ekskurzije EUROTOUR 2018. Po podanem poročilu se je o dogodku in poročilu razvila razprava. Po razpravi so prisotni člani DAFS sprejeli:
 
5. sklep: Prisotni člani DAFS sprejemajo poročilo študentov z ekskurzije EUROTOUR 2018, ki je trajala od 21. marca pa do 27. marca 2018.
 
Ad. 7
 
Predsednik delovnega predsedstva mag. Franc Jakopič je pozval predsednika DAFS red. prof. dr. Andreja Polajnarja, da poda načrt dela DAFS za naslednje obdobje do občnega zbora 2019. Predsednik DAFS je predstavil načrt dela. Prisotni člani DAFS so o predlogu programa razpravljali in sprejeli:
 
6. sklep: Sprejme se okvirni program dela DAFS za obdobje maj 2018 do občnega zbora 2019. Okvirni načrt dela je Priloga 2 zapisnika.
 
Ad. 8
 
Podpredsednik DAFS, gospod Aleksander Hercog, univ. dipl. inž. str. je podal nabor tematskih predstavitev, ki bi se vse lahko predstavile kot strokovna specializirana predavanja za člane DAFS, študente in širšo javnost. O posameznih dogodkih bo članstvo sproti obveščeno.
 
Ad. 9
 
Prisotni člani DAFS niso imeli dodatnih pobud in predlogov za nadaljnje delo DAFS. So pa prisotni člani DAFS sprejeli:
 
7. sklep: Skladno z 21. členom statuta DAFS se določi članarina za leto 2018 v višini 10,00€ (deset evrov). Posamezen član lahko k članarini doda za delovanje DAFS in razvojne projekte dodaten prispevek po lastni presoji.
 
Zahtevek za plačilo članarine bo poslan vsem članom skupaj z zapisnikom občnega zbora DAFS. Ker bomo zapisnik pošiljali v elektronski obliki bodo podatki za plačilo članarine za leto 2018 podani v priponki zapisnika kot predloga za elektronsko nakazilo.

Ob zaključku zbora se je predsednik zbora mag. Franc Jakopič zahvalil prisotnim za udeležbo in aktivno sodelovanje in zbor zaključil.
 
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik občnega zbora Društva ALUMNI FS:
mag. Franc Jakopič

Overovatelj zapisnika:
gospod Klemen Pongračič

Overovatelj zapisnika:
gospod Gregor Germadnik