alumni FS
O Alumni FS
Svečani strokovni kolokvij 2014

Zbornik okrogle mize ALUMNI FS
ALUMNI FS
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
 
Zapisnik
4. sestanka Društva ALUMNI FS (DAFS) - izredni občni zbor,
31. maja 2012 ob 18.00 uri v E-104 na
Fakulteti za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor.
 
Na sestanku društva ALUMNI FS je bilo prisotnih 8 (osem) članov. Seznam prisotnih je priložen originalu zapisnika. Svoj izostanek so opravičili člani mag. Boris Platovšek, g. Rolando Koren in ga. Martina Šantovec.
 
Sestanek je vodil predsednik red. prof. dr. Andrej Polajnar. Za zapisnik je bil zadolžen izr. prof. dr. Karl Gotlih, za overovatelja zapisnika pa gospod Janko Leskovar in gospod dr. Bojan Vohar.
 
Dnevni red:
 1. Pregled in potrditev zapisnikov predhodnih srečanj in neobveznih srečanj DAFS
 2. Poročilo o delu DAFS v 2011:
  1. zaključni račun,
  2. opravljeno delo na sistemu strokovne samopromocije za študente in diplomante FS,
  3. poročilo o delu sveta DAFS.
 3. Volitve podpredsednika DAFS
 4. Predavanje gospoda mag. Aleša Zvera: BIOPLINARNA V VSAKO SLOVENSKO VAS
 5. Razno
 6. Pobude
  1. Srečanje z vodilnimi delavci pomembnejših uspešnih podjetij v Sloveniji s predstavitvijo njihovih poslovnih strategij in uspehov
Ad. 1

Prisotni člani potrjujemo zapisnike z dne 15.09.2010, 26.05.2011, 25.11.2011 in neobvezna srečanja 29.12.2011, 26.01.2012, 23.02.2012, 29.03.2012 in 26.04. 2012.

Sprejeti sklepi na rednih srečanjih so realizirani ali v realizaciji. Pri neobveznih srečanjih pa je tekla razprava o izboru primernih vsebin in predavateljev za redna srečanja, zamisli za možno premagovanje krize v RS, pobude za možno odpravo razvojnega krča RS, zamisli za boljše povezovanje članov in njihovo vplivanje na ustvarjanje boljšega statusa in položaja strojnega inženirja v slovenskem in mednarodnem prostoru.

 
Ad. 2
 1. zaključni račun
  1. je bil potrjen in je v arhivski dokumentaciji DAFS.
 2. opravljeno delo na sistemu samopromocije…
  1. g. Janez Čep je predstavil sistem, ki smo ga prisotni z manjšo dopolnitvijo sprejeli. V poletnih mesecih bo stekla uporaba sistema strokovne samopromocije.
 3. poročilo o delu sveta DAFS
  1. poročilo je predstavil predsednik in je v obliki zapisnika v arhivski dokumentaciji DAFS in na spletnem naslovu DAFS ter v datotekah DROPBOX.
 
Ad. 3
 
Volitve podpredsednika DAFS
 
V uvodu je predsednik DAFS orisal lik preminulega podpredsednika DAFS gospoda Sliva Šmarčana, univ. dipl. inž. str. Za novega podpredsednika je bil predlagan Jože Smole, spec. univ. dipl. inž. teks., generalni sekretar združenja delodajalcev Slovenije. Predlog je bil soglasno sprejet.
 
Ad. 4

Mag. Aleš Zver iz KETER ORGANICA d.o.o. je predstavil izredno zanimivo temo Bioplinarna v vsako slovensko vas, ki je sprožila zanimivo razpravo. Prisotni smo bili zelo zadovoljni s predavanjem in pričakujemo, da bodo na naslednjih srečanjih izvedena predavanja tematsko in vsebinsko izpeljana na primerljivi kakovostni ravni.

Prof. dr. Ren skupaj z vodstvom Društva ALUMNI FS pripravi potreben anketni list, ki ga bomo posredovali vsem članom Društva ALUMNI FS v začetku leta 2012.
 
Ad. 5
 
Razno
 
Član DAFS g. dr. Bojan Vohar je razpravljal o potrebi povezovanja FS z gospodarstvom v ožjem slovenskem in evropskem prostoru, kar smo v svetu DAFS-a že tudi ugotovili in zapisali v sklepe in programske dokumente.
 
Ad. 6
 
Pobude
 
Vsi prisotni smo podprli zamisel o organizaciji srečanj z vodilnimi delavcii pomembnejših uspešnih podjetij v Sloveniji s predstavitvijo njihovih poslovnih strategij in uspehov. Srečanja bi bila v popoldanskem času odprta za čim širši krog zainteresirane tehniške inteligence.
 
Sestanek je bil zaključen ob 21:30.
 
Zapisal:
izr. prof. dr. Karl Gotlih
Predsednik Društva ALUMNI FS
red. prof. dr. Andrej Polajnar
Overovatelj zapisnika:
gospod Janko Leskovar
Overovatelj zapisnika:
gospod dr. Bojan Vohar